10 February, 2007

核突焗豬扒飯

睇《一粒鐘真人蘇》學整o既焗豬扒飯。

賣相有點核突,味道亦有待改善,不過我自己已經好滿意好開心。


唔知點解我次次買親豬扒都咁唔好彩,又臭臭o地。

註:圖中o既核突白色物體係溶o左o既芝士。

No comments: