20 January, 2011

暗串

同一間車仔麵檔同一餐晏。

起身埋單時聽到有個應該係熟客嘅男人同一個響度做嘢嘅亞姐吹水。


亞姐:「呢排好少見你喎!食完咁急走嘅?」

男人:「係呀。近農曆年好忙。」

亞姐:「咁你呢啲老細搵大錢嘛。」

男人:「哈!我都好想好似你咁屈響度有錢收呀!」


聽到呢句,我真係耳都側埋...