16 June, 2011

你老闆

你老闆係一個點樣嘅老闆?


我啲同事形容我哋呢度啲大老闆好難服侍。

成日黑口黑面嚴肅到死。

凡事都要即刻答即刻做。

諸如此類。


同事話我入嚟無耐就服侍得啲老闆貼貼服服真犀利。

我心諗,有幾難。

我訓練有素。


皆因我晚晚響屋企都對住你老闆。

因為我老豆晚晚都係用同一個老闆模樣對住我。