31 May, 2009

長生不老

係咪有一種基因病,會令人延遲衰老?

即使已經三、四十但個樣仍然似十幾歲?

如果係有o既話,我今日遇到一對咁o既夫妻。

如果係冇o既話,咁我今日遇到o既係一對非常人細鬼大o既情侶。