18 January, 2011

崩口人忌崩口碗

間中都會同茶水亞姐吹下水,當無其他同事響附近嘅時候。

茶水亞姐成人話我份人幾好笑,唔係我識講笑嗰隻好笑,而係我好無稽嗰隻好笑。

又成日話想識我亞媽,因為覺得我亞媽好另類。


今日寒暄兩句,之後佢忽然問:「情人節又到喇喎,有女朋友未呀?」(佢明明知我無)

我答:「未有...」(我已經想完結呢個話題逃之夭夭)

點知佢接住問:「咁有咩節目?」

我答:「情人節都唔關我事啦,無情人」

問:「你亞媽無催你快啲搵返個女朋友然後結婚咩?」

答:「無」(放過我啦)

問:「咁都要快啲喇,我想睇下你會搵個點樣嘅女朋友!」

答:「...」


好怕同人傾呢個話題,非常怕...