14 September, 2012

我有一個同事做做下嘢嘅時候會不斷講粗口。

佢唔係鬧人。

似係鬧自己多啲。

起初我都唔明點解佢會咁。


直至最近。

我做咗佢嘅同類。


因為我同佢一樣已經忙到癲 X 咗。