05 January, 2009

一月一號計劃

之前講過,由 2010 年開始,每年o既一月一號,我都要響唔同o既國家過,到 2020 年,先再返香港過。

今日o係度諗,究竟有冇可能實現。

最大o既問題唔係錢,係時間。

如果打其他工,好大可能一月二號拎唔到假要返工,咁就麻煩。

之後再諗,目的地個清單應該係點呢?

左諗右諗,我只係諗到第一站:英國-倫敦