29 January, 2011

一首歌一個畫面一隻碟

有冇試過因為一首歌、一個畫面而買一隻CD、DVD、又或者係一套戲?


依家啲碟舖做新碟 promote, 都會重複播住同一段不斷 loop...

例如:葉問2甄子丹對洪金寶、黃子華棟篤笑中唱歌 等等。

早排響旺角返學時都會經過一間影碟舖,就播住以下呢一段。
我一向好少停步企響碟舖門口睇,呢次係第一次。

《飛女正傳》呢首歌一向識,但其實冇深究歌詞內容。

直至我見到 丁子高 對住 楊千嬅 情深款款咁唱呢首歌。

我終於了解歌詞嘅意思,同埋我見到「愛情」同「婚姻」。


最後因為一首歌,我買咗一隻碟...