19 June, 2012

新陳代謝

年過三十之後。

一班中坑波友打波特別容易受傷。

受傷之後亦特別難康復。


其實。

除咗身體之外。

心靈亦一樣難復原。


幸好只是時間問題。

總有一日會好起來。