26 January, 2006

隱閉青年(定隱閉中年?!)

經過星期二,我忽然發覺...

我怕人多o既室內地方,但我每日都要返學。
我怕同人用英文交談,但我身處澳洲墨爾本。
我怕同人接觸,但呢個世界唔可能淨番我一個。
我怕...

呢個“怕”,係同以前作對比;“以前”,可以話係兩年前及再之前o既日子。原來,我已經收埋自己好一段日子。將自己收o係網上面。

我唔介意出街,某程度上我係鍾意出街睇人同睇o野o既,但有時我更喜歡留o係屋企。好多時出街,我都會帶起耳筒,聽住我喜歡o既歌或電台節目,建立起我自己o既世界。從我自己o既世界,望出去一個似乎同我冇乜關係o既外面世界,感覺既奇怪又舒服。

“兩年計劃”,我除o左要增值之外,我似乎更需要令自己重新融入呢個世界。