06 August, 2011

不孝有三

仍然記得上星期契仔嚟我屋企時當我父母照顧佢、同佢玩時面上流露嘅嗰種喜悅。


我終於切實感受到我不孝。


阿意曲從,陷親不義,一不孝也;

家貧親老,不為祿仕,二不孝也;

不娶無子,絕先祖祀,三不孝也。