13 July, 2011

古老當時興

記得細個時好多小朋友都好鍾意落雨著水鞋。

因為點玩水點踢水都唔怕。


我好唔鍾意著水鞋。

因為好熱好焗腳。

跟住會出汗會腳臭。


依家女士們響雨天著水鞋已經成為一種 fashion。

最近經常落雨。

所以一街都係水鞋。


由朝早返工開始一路著住十幾個鐘。

我無法想像佢哋返到屋企之後一除鞋...