26 July, 2011

食飯小插曲(一)

話說某晚去幫襯《何洪記》。

叫咗個 雲吞牛腩撈。


我:亞姐!漏咗蠔油喎,俾啲蠔油我丫!

亞姐:蠔油要加錢架喎!

我:乜撈麵唔係有蠔油嘅咩?

亞姐:雲吞撈就有蠔油。你雲吞牛腩撈就無。

我:‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧加幾錢?

亞姐:三蚊。

我:咁‧‧‧加‧‧‧啦‧‧‧