16 February, 2011

點死

有冇認真諗過你會點死?

唔係你「想」點死,係你「會」點死。

交通意外?空難?高空擲物?謀財害命?身患惡疾?
定係因年事已高響睡夢中安詳去世?


我經常諗我會點死。

當然係諗唔到個答案。

不過我覺得我係會死於意外/死於非命。


所以,由幾年前開始我已經做好「隨時死」嘅心理準備。

然後發覺我其實冇咩需要準備。

因為我冇嘢帶得走,亦冇咩可以留低或者要交帶。

亦冇咩留戀...