23 February, 2013

悶遊二選一

最近響工作上忙到癲咗。

每日都只係期待個 project 快啲完可以請假去旅行。


雖然來來去去都係去日本或者台灣。

但其實地點唔重要。


我只想離開香港抖抖氣。