09 July, 2012

人肉錄音機

最近無論我同亞媽講咩,佢都會問同一個問題。


我:媽,我去旅行。

媽:又一個人呀?我:媽,我去睇戲。

媽:又一個人呀?
我:媽,我聽晚唔返嚟食。

媽:又一個人呀?


媽,其實我有兄弟同朋友架。