02 January, 2014

2014年要做的事(二)

9/. 紋身(紋一個字或一個符號,紋喺父母唔容易見到嘅地方)

10/. 每日影一張相(時間係起身嗰一刻,影嘅係窗外)

11/. 搵個女朋友(長遠交往終身伴侶嗰種)