01 March, 2014

決心

踏入 2014 年已經兩個月。

15 樣要做嘅事只係做到以下四樣:


4/. 每星期入戲院睇戲(至少一次)

8/. 不再自閉(多約朋友行街睇戲食飯聯誼)

10/. 每日影一張相(時間係起身嗰一刻,影嘅係窗外)

14/. 學影相


要加把勁。

我信我做到。