01 May, 2011

家傳之寶

如果你依家死,有冇啲咩遺物係值得留低俾你嘅後人嘅呢?

我今日好認真諗過。


我有一條帶咗十年嘅銀手鍊,當年價值$200。

我又有一個用咗十年嘅背囊,當年又係價值$200。

原本有一條由18歲開始帶嘅金頸鍊連一個十字架吊咀,係好值得留落嚟嘅。
不過響舊年俾人整唔見咗。

有一條我出世時用嚟包住我兼且一直保留到依家嘅爛毛巾。

再數落去,就係得返啲CD,DVD,BLURAY,PS3連GAME同玩具一大堆。

仲有以前去旅行儲埋儲埋嘅紀念品同錢幣之類。

都冇咩值得留俾後人。


再講,其實我都冇後人,留乜鬼丫...