21 October, 2012

四個週末

屈喺香港放八日大假。

感覺其實似連續過咗四個星期六、日。


日日響度無無聊聊咁做平時週末做嘅嘢。


第一次放假放到唔想放想返工。


浪費咗一個假期。