01 October, 2009

重視/被重視

今日我響度諗,點解我會對佢咁好。

我關心佢,我好錫佢,當佢細妹一樣。

究竟我係真係一個好人對人好?

定只不過係自私地想有人關心返我錫返我?