30 September, 2009

新工作

返咗呢份新工之後,基本上每日都係響快樂之中渡過。

主要原因,係因為一班細路。


辛苦咩?

有時確實係幾辛苦。


但得到嘅快樂可以抵消每日面對嘅困難都疲累。


試用期已過,希望我會順利完成一年嘅合約。