07 September, 2011

亞媽唔認仔

亞媽經常批評我部 iPhone 收音差聽唔清楚我講乜。

於是某日下午我就用公司電話打返屋企。

對話如下。


<電話接通,聽筒對面傳來我亞媽把聲>

媽:喂?

我:媽咪呀!

媽:你搵邊個?

我:搵你囉。

媽:你係邊個?

我:我咪你個仔囉。

媽:你打幾多號電話?

我:下?

<正當我猶豫之際,我俾人 cut 線。於是我再打多次。>

我:喂?媽咪呀!

媽:你搵邊個呀? <態度開始勞氣>

我:我搵你囉。

媽:咁你係邊個丫? <態度異常差>

我:我咪你個仔囉!

媽:你唔係我個仔! <響呢一刻,我打咗個突...>

我:我喎!你個仔「王晶」喎!

<對面靜咗兩秒>

媽:車!點解你把聲唔同咗嘅?個電話號碼又唔同。

我:公司電話。諗住你可以聽得清楚啲嘛...

媽:車!把聲都唔同,真係俾你玩死。

我:...(都唔知係邊個玩死邊個?!)


我亞媽並唔係因為睇得《警訊》多而提高警覺。

而係佢早排已經收過兩次類似嘅白撞電話所以先咁「醒」。

「醒」,係我父母夜晚傾返件事檢討完之後得出嘅結論。

而我就只有「無奈」兩個字刻響額頭。


當我亞媽斷言我唔係佢個仔嘅嗰一刻。

我確實受到打擊同傷感咗一秒。

然後下一秒,我開始驚。

「死!亞媽失憶...」