18 September, 2012

價值觀

每月例會都會包一份早餐。

多數我都會通知訂少我嗰份餐而齋飲嘢。

因為食完早餐我會食唔落晏。

無謂食唔晒早餐之餘又嘥埋我份晏。


同事聽見後都會好緊張咁同我講。

同事:「做咩蝕俾佢(公司)呀?」

我:「下?食唔晒咪又係嘥。」

同事:「點會食唔晒?冇人食掉咗佢都唔好蝕丫!」

我:「⋯⋯」


做人應該係咁嘅咩?

打份工就應該係咁?


難怪我響公司永遠都係一個獨家村。