23 August, 2008

齊人

一個大家庭通常只會o係兩種情況下會齊人。

紅事、白事。

當一個人隨住年紀漸長,出席 "齊人" 聚會o既機會會越來越多。

而且以白事居多。

今日突然傳來一個噩耗,下個月,又會 "齊人" ...