10 June, 2012

《Mission: Impossible》I & II

翻睇分別係 1996 年同 2000 年嘅作品。


記得《Mission: Impossible》係響香港睇。

啲特技喺當年嚟講已經係好勁。


《Mission: Impossible II》就係響澳洲睇嘅。

只係記得當時響戲院入面好多外國人都恥笑最尾飛白鴿同埋用腳踢起支鎗嗰一幕。


相比悶死人嘅第四集。

第二集原來都算唔太差。