08 July, 2011

搵命博

唔記得由幾時開始鍾意咗飲珍珠奶茶。


未出現「塑化劑事件」之前,一星期大約飲兩至三杯。

出現咗「塑化劑事件」之後,一星期都仍然最少飲一杯。

反正,又唔會死。


早幾日響屋企食晚飯嘅時候聽爹娘講。

原來珍珠奶茶入面係冇奶茶嘅成份。

我反而驚一驚。

決定唔再飲。


就響我決定唔再飲珍珠奶茶嘅第一日。

老細忽然請飲嘢。

珍珠奶茶...