06 November, 2008

吹水男

好多男人,把口都係唔收o既。

唔收o既意思,唔係話把口衰,而係冇o野搵o野講。

唔識波扮識波講波,講女人講去滾,鳩o翕搞爛 gag,口沬橫飛。

幾個男人坐埋一齊食飯唔講o野的確係怪o的,但係都唔駛咁嘈,講唔停。

兜口兜面,應又唔係,唔應又唔係。

靜o的又唔駛死o既。