08 December, 2010

大叔識建築

有冇留意到好多時啲大叔都係博學多才通天曉?

無論社會上發生咩事佢哋都可以參與討論埋一份。


好似我今朝返工時見到一個大叔對行人路上面一個掘咗個大窿嘅工程不斷研究咁。

而好多時你亦都會見到好多大叔會圍住啲建築地盤左望右望指手劃腳好似識咁。


可能我將來都會係咁...