20 October, 2013

只在乎曾經擁有

越來越怕「錯過」。


最近不停買不停儲一啲我鍾意嘅嘢。

玩具、精品、書、影碟等等。

恐怕呢一刻一錯過咗將來就買唔返。


開始失控及病態。