31 October, 2009

甚麼關係

我越來越唔清楚我究竟將佢放響一個乜嘢位置。

係朋友?
係兄妹?
係父女?
定只係我嘅一個心靈寄託?

陪我食早餐、食晏、食晚飯、食糖水、坐車、行街、坐公園、每日每晚不斷 sms 傾偈等等。

但我好清楚嘅係,佢只會當我係佢眾多個哥哥之中嘅其中一個哥哥。

亦唔會係特別嘅一個...