25 June, 2011

權力移交

記唔記得你細個扭計嘅時候。

你屋企人係點應付或者對付你?


可能係一粒糖或一杯雪糕。

可以係氹你或者鬧你。

甚至打你。


今日食晏見到兩對父母。

不約而同都係用一部 iPhone 去氹掂佢哋個小朋友。

響被迫之下。


其中一個小朋友係用尖叫去對付佢亞媽。

迫佢亞媽交出部 iPhone 俾佢玩遊戲。

玩至中途個小朋友想開大聲啲但個亞媽唔俾。

結果個小朋友又再利用尖叫呢招令佢亞媽就範。


另一個小朋友就因為唔肯坐BB櫈。

跟住不斷響度唔知扭乜大吵大嚷。

結果又係一部 iPhone 將佢降服。

一陣咁多。


點知由邊一代開始。

生活上嘅話事權已經由父母移交到小朋友手上。


我細個時真係唔係太敢扭計。

除非嗰日真係身痕...