04 May, 2012

得個殼

同一個差不多一年冇見嘅朋友食飯。

傾下近況。


飯後。

佢話我同一年前好唔同。

我一向嘅「自我」無咗。

無以前咁「串咀」。

亦無咗嗰份「不可一世」嘅氣焰。

聽落似乎係好事。

但其實唔係。

因為佢話咁樣嘅我似一個無靈魂嘅人。


原以為我已經還原。

但似乎真係要等半年。(舊文:倒數開始