19 April, 2012

屍橫遍野

每朝返工時行經嘅嗰條路都好多死曱甴。


究竟係有人咁得閒半夜落街殺死佢哋?

定係啲曱甴唔想家人傷心而死出街呢?


(為免讀者不安所以沒有相片提供)