03 August, 2009

曙光

過去o個一個星期發生o既事唔算太多,但每一件都非常精彩。

好耐都未,或者係從來都未試過生活得咁充實。

人生,的確開始有番o的意義。