08 January, 2011

我好鍾意行。

如果要由一個地方去另一個地方而又係響一般人認定嘅步行距離之內嘅我一定會行。

好多時甚至係一般人認定非步行距離之內嘅我都會行。

例如一至兩個地鐵站。


而且有啲開始包拗勁。

其他人越話行咁遠辛苦或者坐車會快啲嘅距離我越偏要行。