06 February, 2013

懷舊

假如有一日我結婚。

又假如我會請埋飲。

又假如我可以點菜。


乳豬全體一定不能少。


重點在於嗰兩盞燈。

同埋嗰兩粒罐頭車厘子。