28 January, 2011

請飲

又有朋友結婚,今年9月。

返香港三年,只係出席過兩個婚禮。

一次係堂妹結婚(之前講過),一次係知己結婚。

推不得。

其餘被邀請出席嘅婚宴,我全部推晒。

好怕呢啲場合。


我今日無聊響度諗,假如有一日我有幸結婚請飲,我個婚禮會係點。

諗到幾樣:

我想著中式禮服。(亞旺?)

班「兄弟」,應該真係會係我班「兄弟」,一班表兄弟。

會擺幾十圍,但我邀請嘅朋友應該會坐得一圍,其餘啲人我都係唔識嘅。

我自己做 MC。

我一定會上台唱歌俾老婆聽,逼其他一齊聽。