19 July, 2007

廿八歲

廿八歲。

人生,今年才正式開始。

今年,總算叫做似返個人。


舊年廿七歲生日時個感覺都還好地地,但今年生日竟然開始覺得老了。

距離三十,又近一年...

餘下兩年 (到三十歲),我有好多o野要做。

〈edited〉

升呀!升呀!升呀!

最近澳幣係咁升,係咁升,係咁升。

賺澳紙o既我見佢日日創新高 (近十年),真開心。

一直升到我返香港就正囉。

$_$