30 October, 2009

神乎其技

每之坐交通工具見到啲女士們響車上面化妝我都覺得嘆為觀止。

我有時想響車上面瞓下其實都唔係咁易,又搖又震。

而佢地又可以好淡定咁化好一個妝。

利害
...