25 September, 2015

世俗的樂觀

「起碼你約佢食飯佢肯去」

「起碼佢肯俾電話號碼你」

「起碼佢會覆你」


朋友話。

佢應該知我意思。

應該有機會。


點解作為當事人嘅我。

對呢啲「起碼」感覺唔到半點希望。