17 February, 2011

畫玻璃

最近有次坐小巴返工途中,因為落雨再加上天氣寒冷,玻璃窗上面出現咗一層濛查查嘅水氣。

忽然醒起,我已經好耐無玩「畫玻璃」呢樣嘢。記得細個嘅時候遇著雨天見玻璃濛咗,就一定響上面又寫又畫。

係好開心嘅一件事。


今日再見,都有想寫想畫嘅衝動。

但最後都無。


好似好污漕呢...