21 June, 2011

限額

我相信每個人都要面對「quota」呢個問題。

即係「搵幾多、食幾多、著幾多」都係整定嘅。


以 倪匡 為例,據佢自己講。

忽然之間有一日再寫唔到嘢。

原因係 quota 用完。


響我身上最明顯有 quota 限制嘅。

莫過於係朋友嘅數量。

雖然朋友係貴精不貴多。

但以正常人嚟計,我嘅朋友可以算係少得出奇吧。

當然,我承認我唔係正常人...


好多時我都會莫名其妙咁失去咗一啲朋友。

當然多數都係因為我會無故忽然玩失蹤。

但間中都會係因為對方嘅緣故。


就好似最近。

識咗個新朋友。

忽然間就接近冇咗個老朋友...