23 July, 2011

思覺失調

我經常胡思亂想。

而且無辦法令自己個腦停落嚟唔諗。


為咗唔再俾紊亂嘅思緒影響到我。

於是我揀咗一款要動腦筋嘅 iPhone game 嚟玩。


用專心玩 game 所佔用嘅腦力嚟令自己分心唔再諗無謂嘢...