20 November, 2010

手痕定口痕?

我無咬手指嘅習慣。

但我身邊同埋響街都見到好多人有。

其實我都有一個疑問。

咬手指嘅人究竟係手指想俾嘢咬定係個口想咬嘢?