30 May, 2011

攞苦嚟辛

我老豆成日咳。

因為佢食煙。


每次煙癮一起,佢就會咳。

一咳,佢就會食煙。


越咳就越食。

越食就越咳。


有時仲會咳到反晒胃嘔晒咁。


間中坐響佢側邊同佢一齊睇波。

聽佢啲咳聲都聽到心煩。

都唔知我亞媽點頂得順。