26 October, 2011

該死唔駛病

我老豆坐車嘅時候例必打醒十二分精神唔瞓覺。

我坐車嘅時候例必無精神兼瞓覺或閉目養神。


我老豆話盤軚響司機手所以要昅實路面。

我話肉隨砧板上所以昅嚟都無用。


我老豆話有意外發生嘅話都可以及時反應。

我話有意外發生嘅話只係會見到有架車炒埋嚟唔到你反應。


我老豆話我不知所謂。

我話我同你講多無謂。
係生、係死。

唔係你擘大雙眼就可以改變命運嘅安排。