14 May, 2011

居安思危

我才疏學淺。

第一次認識「居安思危」呢個成語,應該係因為 董伯伯。

但其實呢種思想行為。

我一直都識。


自問唔係一個好運嘅人,有時甚至係黑仔。

即使間中好運一下,之後都總會有衰運跟尾。

而且之前越好,之後就越衰。

我認為,係宿命。

漸漸就形成咗一種心理。

「唔求好運順境,只求風平浪靜」


近呢個幾月,好似每件事都好順利咁。

呢種運氣好少維持咁耐。

即使間中出現一啲唔順嘅小插曲,都可以俾我搞得返掂。

所以,我好驚...


朋友話「會唔會真係轉運呀?」

我唔敢答亦唔敢咁諗。


但慢慢我開始發覺我因為呢排嘅順風順水。

而放膽去做一啲我平時唔敢做嘅嘢。


情況似乎越來越可怕...