03 November, 2008

我最近經常諗,呢個世界有冇女仔會接受到我憂悠寡斷o既性格呢?

有o既話,呢個女仔又會唔會係靚女呢?

我,又會唔會咁幸運呢?

「莫道你在選擇人,人亦能選擇你...」