17 August, 2010

舊地(一)-信德中心

以前老豆公司響上環,所以經常會行信德中心。

今日去澳門旅行喺信德上船。

大大話話,都可能有成十幾年冇嚟過。

記得以前呢度有間機舖,亞媽成日同我去玩,有不少回憶...


機舖,當然已經冇咗。

連原本個位置響邊,我都已經唔記得咗...